STATUT

 

 

KLUB ŻEGLARSKI

 

„REDA”

 

Złotoryja 2018


R o z d z i a ł  1

Postanowienia ogólne

§ 1

1.     KLUB ŻEGLARSKI "REDA", zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy o sporcie
z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)
oraz ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. ( Dz. U.  z 2015r. Nr 79 poz. 1923 z późn. zm.) i niniejszego statutu.

2.     Klub jest podmiotem samodzielnym i posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedziba władz Klubu mieści się w Złotoryi  (pow. złotoryjski, województwo dolnośląskie).

§ 3

Obszarem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

§ 4

1.     Klub może posiadać sztandar oraz używać pieczęci i godła, flagi barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.     Członkowie Klubu mogą używać mundurów organizacyjnych, których wzór nawiązuje do polskich tradycji morskich i żeglarskich.

§ 5

1.     Działalność Klubu opiera się na:

1)    pracy społecznej jego członków,

2)    pomocy materialnej i organizacyjnej młodzieży, dorosłych i działaczy,

3)    bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych.

2.     Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 6

1.     Klub jest stowarzyszeniem o charakterze sportowo-rekreacyjnym i wychowawczo-szkoleniowym.
Może wykonywać zadania zlecone przez resort oświaty i Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz inne resorty,
a także samorządy terytorialne, w oparciu o stosowne umowy i porozumienia.

2.     Klub jest interdyscyplinarnym klubem sportowym.

3.     Klub może być członkiem innych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach statutowych.
Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Klubu.


 R o z d z i a ł  2

Cele i środki działania

§ 7

Celem działalności Klubu jest:

1)    Stwarzanie warunków do uprawiania sportu, w szczególności sportu żeglarskiego i innych sportów wodnych oraz do prowadzenia szkolenia,
treningu i wyczynu oraz współzawodnictwa sportowego.

2)    Organizowanie i prowadzenie akcji wakacyjnych dla dzieci i młodzieży o zainteresowaniach żeglarskich, morskich lub innych.

3)    Promowanie służby w Marynarce Wojennej oraz szerzenie wśród młodzieży historii i tradycji polskich sił zbrojnych
oraz prowadzenie szkoleń techniczno-obronnych.

4)    Integrowanie środowisk wodniackich.

5)    Kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, w oparciu o chlubne tradycje polskiej Marynarki Wojennej.

6)    Promowanie zasad bezpiecznej działalności na wodzie.

7)    Prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego i promowania wśród dzieci i młodzieży zdrowego i aktywnego trybu życia.

8)    Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej oraz zagrożonej patologiami społecznymi w zakresie:
oświaty, wychowania, nauki i kultury, sportu, wypoczynku, edukacji ekologicznej i patriotyczno-obronnej, rekreacji i rehabilitacji ruchowej
poprzez organizowanie baz szkoleniowo-wypoczynkowych, biwaków, wypraw, obozów, zawodów, festynów,
kampanii edukacyjno-informacyjnych, przedsięwzięć sportowych, turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych.

9)    Organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych.

10)         Prowadzenie działalności (również rekreacyjnej i turystycznej) w zakresie sportu powszechnego
oraz wyczynowego sportów wodnych, motorowodnych, motorowych, zimowych, lotniczych, wodnolotniczych i innych.

11)         Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań w zakresie edukacji, techniki oraz kultury i sportu.


R o z d z i a ł  3

Członkowie Klubu

§ 8

Członkiem Klubu może być każdy obywatel Polski o nienagannej postawie, który zgłosił swoje przystąpienie do niego
oraz uzyskał rekomendację dwóch członków Klubu, a w przypadku członków czynnych odbył staż kandydacki.

§ 9

 1.       Członkowie Klubu dzielą się na:

1)    czynnych,

2)    wspierających,

3)    honorowych.

2.       Członkiem czynnym może być osoba fizyczna, która czynnie uczestniczy w realizacji zadań statutowych i opłaca składkę członkowską.

3.       Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca na rzecz rozwoju Klubu i opłacająca składkę członkowską.

4.       Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla żeglarstwa.

5.       Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

6.       Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 10

Członków czynnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu.

§ 11

1.     Członkowie czynni mają prawo:

1)    wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,

2)    brać czynny udział w Walnym Zebraniu,

3)    korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu,

4)    używać munduru i stosownych odznak.

2.     Członkowie czynni są obowiązani:

1)    brać czynny udział w działalności Klubu,

2)    przestrzegać statutu i zarządzeń władz Klubu,

3)    podwyższać swój poziom wyszkolenia żeglarskiego,

4)    dbać o mienie oraz dobry wizerunek Klubu,

5)    regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 12

Członkowie wspierający mają prawo:

1.     brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,

2.     korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu,

3.     osoba prawna bierze udział w Walnym Zebraniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 13

1.       Członkostwo Klubu ustaje w razie:

1)    śmierci,

2)    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

3)    skreślenia z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok,

4)    wykluczenia za działalność sprzeczną z postanowieniami statutu lub ewidentne naruszanie porządku prawnego,
przepisów bezpieczeństwa na wodzie lub dobrego imienia Klubu.

2.       Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu. Od uchwały tej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba jest zawieszona w prawach członka Klubu.

3.                 Osoba skreślona z listy członków obowiązana jest zwrócić mienie będące w jej użytkowaniu, a stanowiące własność Klubu.


R o z d z i a ł  4

Władze Klubu

§ 14

Władzami Klubu są:

1)    Walne Zebranie,

2)    Zarząd Klubu,

3)    Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie

§ 15

1.     Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

2.     Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.     Dla ważności uchwał Walnego Zebrania, minimalną liczbę członków określa
art. 9 Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2015 r. Nr 79 poz. 1923).

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)    zatwierdzanie sprawozdań z działalności Klubu i Komisji Rewizyjnej,

2)    uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu Klubu,

3)    wybór 3 członków Zarządu oraz 2 członków Komisji Rewizyjnej, na okres 5-letniej kadencji,

4)    decydowanie o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz ich obciążeń,

5)    rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,

6)    decydowanie o sprawach wniesionych przez Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną i członków Klubów,

7)    nadawanie tytułów honorowych i wyróżnień,

8)    decydowanie o zmianie nazwy lub rozwiązaniu Klubu,

9)     uchwalanie zmian w statucie Klubu.

§ 17

1.       Walne Zebranie zwoływane jest raz na 5 lata, a Walne Zebranie sprawozdawcze - co jeden rok.

2.       Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając członków o terminie, miejscu, porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

3.       Walne Zebranie może pozostawić w kompetencji Komisji Rewizyjnej zatwierdzanie  sprawozdań rocznych Klubu
i podjąć decyzję o niezwoływaniu kolejnych Zebrań sprawozdawczych co roku.
Nie rzadziej jednak niż raz na 5 lat, Zarząd Klubu jest zobowiązana do złożenia sprawozdania za miniony okres Walnemu Zebraniu  sprawozdawczemu.

4.       Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie Klubu,
członków o terminie i miejscu oraz porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 18

1.     Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu:

1)    z własnej inicjatywy,

2)    na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)    na żądanie 1/3 liczby członków Klubu.

2.     Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 19

1.     Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą wię­kszością głosów przy obecności przynajmniej 1/2 ogól­nej liczby członków czynnych.

2.     Uchwały dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmian w statucie i rozwiązania Klubu
są podejmo­wane większością 2/3 ogólnej liczby głosów przy obe­cności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

3.     Głosowanie nad uchwałami odbywa się w trybie jawnym.

4.     Wybory Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§ 20

Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się z powodu nieprzybycia wymaganej liczby członków,
Zarząd Klubu jest obowiązany przed upływem 14 dni zwołać powtórnie Walne Zebranie z tym samym porządkiem obrad.
Zebranie zwołane w drugim terminie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez wzglę­du na liczbę obecnych członków,
z wyjątkiem uchwał doty­czących nabycia i zbycia nieruchomości i ich obciążeń oraz zmian w Sta­tucie, zmiany nazwy i rozwiązania Klubu.

Zarząd Klubu

§ 21

1.     Zarząd Klubu wybiera ze swojego grona Prezesa, jego zastępcę oraz sekretarza.

2.     Prezes ustala szczegółowe zakresy zadań dla członków Zarządu Klubu.

3.     Zarząd Klubu może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących,
w liczbie nieprzekraczającej  1/3 ustalonego składu Zarządu Klubu.
Uchwała w tej sprawie wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 22

 Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Klubu należy:

1)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

2)    opracowanie rocznego planu działania i budżetu Klubu oraz sprawozdań z wykonania i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu,

3)    zwoływanie Walnych Zebrań,

4)    przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu,

5)    przyznawanie lub wnioskowanie o nadanie wyróżnień,

6)    zatwierdzanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych,

7)    dokonywanie ocen realizowanych przez członków zadań,

8)    rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, wynikającymi z przynależności do Klubu,

9)    podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania darowizn, nabywania i zbywania mienia ruchomego oraz gospodarki finansowej,

10)          podejmowanie innych prac wynikających z postanowień statutu i obowiązków ustawowych,

11)         ustalenia wysokości skład członkowskich.

§ 23

1.     Prezes reprezentuje Klub na zewnątrz i kieruje całokształtem pracy Zarządu Klubu.

2.     Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się co najmniej dwa razy w roku i są zwoływane przez prezesa.

3.     Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu Klubu.

4.     Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą, większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewo­dniczącego obrad.

§ 24

1.     Majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd Klubu, może on w tym zakresie udzielać pełnomocnictw innym osobom,
może też wyrażać zgodę na udzielanie dalszych pełnomocnictw przez osobę umocowaną.

2.     Osobami upoważnionymi do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli
w zakresie praw i obowiązków majątkowych jest jednoosobowo Prezes Klubu.

3.     Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1.     Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.

2.     Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1)    dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej,
gospodarki finansowo-majątkowej Klubu oraz opłacania składek członkowskich,

2)    składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu,

3)    przedstawianie Zarządowi Klubu uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

3.     Komisja, może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących,
w liczbie 1/2 ustalonego składu Uchwała w tej sprawie wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 26

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego,
który może z głosem doradczym uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Zarządu Klubu.


R o z d z i a ł  5

Fundusze Klubu

§ 27

1.     Fundusze Klubu tworzy się:

1)    ze składek członkowskich,

2)    z dotacji samorządowych i państwa,

3)    z zapisów i darowizn,

4)    z dochodów z majątku i imprez,

5)    ze środków na realizację zadań publicznych oraz zadań zleconych.

6)    z obrotu mieniem ruchomym,

7)    z ofiarności publicznej,

8)    z organizacji i obsługi imprez i przedsięwzięć.

2.     Fundusze mogą być używane wyłącznie na realizację zadań statutowych.
Gospodarka finansowo-majątkowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3.     Klub odpowiada za swoje zobowiązania swoim majątkiem.

4.     Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

5.     Klub może prowadzić odpłatna działalność pożytku publicznego.


R o z d z i a ł  6

 Rozwiązanie Klubu

§ 28

Rozwiązanie Klubu  może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zebrania z zachowaniem warunków określonych w § 19 ust. 2.

§ 29

1.     W razie rozwiązania Klubu, na podstawie uchwały Walnego Zebrania, likwidatorami Klubu są członkowie Zarządu Klubu.

 

2.     Pozostający po rozwiązaniu Klubu jego majątek przechodzi na podmiot wskazany przez Walne Zebranie.