STATUT

 

 

KLUB ŻEGLARSKI

 

„REDA”

 

Złotoryja 2005


R o z d z i a ł   1

Postanowienia ogólne

Par. 1.

1. KLUB ŻEGLARSKI "REDA", zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem działającym
na podstawie ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. ( Dz. U. Nr 25 )
oraz ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. ( Dz. U. Nr 20 ) i niniejszego statutu.

2. K l u b   jest podmiotem samodzielnym i posiada osobowość prawną.

Par. 2.

Siedziba władz Klubu mieści się w Złotoryi przy ulicy Garbarskiej 2. (powiat złotoryjski, woj. dolnośląskie).

Par. 3.

Obszarem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Par. 4.

l. Klub może posiadać sztandar oraz używać pieczęci i godła.

2. Członkowie  Klubu mogą używać mundurów organizacyjnych,
których wzór nawiązuje do polskich tradycji morskich i żeglarskich.

Par. 5.

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków.

Par. 6.

1.      Klub jest stowarzyszeniem o charakterze sportowo-rekreacyjnym
i wychowawczo-szkoleniowym. Może wykonywać zadania zlecone przez
resort oświaty i Ministerstwo Obrony Narodowej oraz samorządy terytorialne,
w oparciu o stosowne umowy i porozumienia.

2.      Klub może być członkiem innych stowarzyszeń o takich samych
lub podobnych celach statutowych. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Klubu.


R o z d z i a ł   2

Cele i środki działania

Par. 7.

Celem działalności Klubu jest:

1.      Stwarzanie warunków do uprawiania sportu żeglarskiego
oraz do prowadzenia szkolenia, treningu i wyczynu oraz współzawodnictwa sportowego.

2.      Organizowanie i prowadzenie akcji wakacyjnych dla dzieci
i młodzieży o zainteresowaniach żeglarskich i morskich.

3.      Promowanie służby w Marynarce Wojennej oraz szerzenie wśród młodzieży
historii i tradycji polskich sił morskich oraz prowadzenie szkoleń techniczno-obronnych.

4.      Integrowanie środowisk żeglarskich.

5.      Kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
w oparciu o chlubne tradycje polskiej Marynarki Wojennej.

6.      Promowanie zasad bezpiecznej działalności na wodzie.

7.      Prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego
i promowania wśród dzieci i młodzieży zdrowego i aktywnego trybu życia.

8.      Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży,
w niepełnosprawnej oraz zagrożonej patologiami społecznymi w zakresie
oświaty, wychowania, nauki i kultury oraz sportu, wypoczynku i edukacji ekologicznej i patriotyczno-obronnej,
poprzez organizowanie baz szkoleniowo-wypoczynkowych, biwaków, wypraw i obozów.

9.      Organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych.

10.    Prowadzenie działalności rekreacyjnej w zakresie sportów motorowodnych,
motorowych, zimowych, turystycznych i przeprawowych.


R o z d z i a ł   3

Członkowie Klubu

Par. 8.

l.       Członkiem Klubu może być każdy obywatel Polski o nienagannej postawie,
który ukończył 18 lat, zgłosił swoje przystąpienie do niego
oraz uzyskał rekomendację dwóch członków Klubu,
a w przypadku członków czynnych odbył staż kandydacki.

Par. 9.

1.      Członkowie Klubu dzielą się na:

1) czynnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

2.      Członkiem czynnym może być osoba, która czynnie uczestniczący
w realizacji zadań statutowych i opłaca składkę członkowską.

3.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub
prawna współdziałająca w rozwoju Klubu i opłaca składkę członkowską.

4.      Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla żeglarstwa.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich.

Par. 10.

Członków   czynnych   i   wspierających   przyjmuje Zarząd Klubu.

Par. 11.

1.      Członkowie czynni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,

2) brać czynny udział w Walnym Zebraniu,

3) korzystać   ze   sprzętu i urządzeń   Klubu,

4) używać munduru   i stosownych odznak.

2.      Członkowie czynni są obowiązani:

1) brać czynny udział w działalności Klubu,

2) przestrzegać statutu i zarządzeń władz Klubu,

3) podwyższać swój poziom wyszkolenia żeglarskiego,

4) dbać o mienie oraz dobry wizerunek Klubu,

5) regularnie opłacać składkę członkowską.

Par. 12.

Członkowie wspierający mają prawo :

1) brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,

2) korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu,

3) osoba prawna bierze udział w Walnym Zebraniu przez swojego przedstawiciela.

Par. 13.

1.      Członkostwo Klubu ustaje w razie:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2) skreślenia z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok,

3) wykluczenia za działalność sprzeczną z postanowieniami statutu
lub w sposób ewidentny naruszającą porządek prawny,
przepisy bezpieczeństwa na wodzie lub dobre imię Klubu.

2.      Wykluczenie    następuje    na   podstawie   uchwały    Zarządu Klubu.

Od uchwały tej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu.
Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba jest zawieszona w prawach członka Klubu.

3.      Osoba skreślona z listy członków obowiązana jest zwrócić mienie będące w jej użytkowaniu,
a stanowiące własność Klubu.


R o z d z i a ł    4

Władze Klubu

Par. 14.

Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd Klubu,

3) Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie

Par. 15.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Par. 16.

1.       Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Klubu i Komisji Rewizyjnej,

2) uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu Klubu,

3) wybór 5 członków Zarządu oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej,
na okres 4-letniej kadencji,

4) ustalenie wysokości składek członków czynnych i wspie­rających,

5) decydowanie o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz ich obciążeń,

6) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,

7) decydowanie o sprawach wniesionych przez Zarząd Klubu
i Komisję Rewizyjną i członków Klubów,

8) decydowanie o zmianie nazwy lub rozwiązaniu Klubu.

2.       Przebieg i uchwały Walnego Zebrania wpisuje się do księgi protokołów.

Par. 17.

1.      Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
zwoływane jest raz na 4 lata, a sprawozdawcze - co rok.

2.      Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając członków o terminie, miejscu,
porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

Par. 18.

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na żądanie 1/3 liczby członków Klubu.

2.      Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie
21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

Par. 19.

1.      Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane
zwykłą wię­kszością głosów przy obecności przynajmniej 1/2 ogól­nej liczby członków czynnych.

2.      Uchwały dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmian w statucie i rozwiązania Klubu
są podejmo­wane większością 2/3 ogólnej liczby głosów przy obe­cności
co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

3.      Głosowanie nad uchwałami odbywa się w trybie jawnym.

4.      Wybory Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym
lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

Par. 20.

Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się z powodu nieprzybycia wymaganej liczby członków,
Zarząd Klubu jest obowiązany przed upływem 14 dni zwołać powtórnie Walne Zebranie
z tym samym porządkiem obrad. Zebranie zwołane w drugim terminie jest uprawnione
do podejmowania uchwał bez wzglę­du na liczbę obecnych członków,
z wyjątkiem uchwał doty­czących nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmian w sta­tucie,
zmiany nazwy i rozwiązania Klubu.

Zarząd Klubu

Par. 21.

1.      Zarząd Klubu wybiera ze swojego grona prezesa,
jego dwóch zastępców oraz sekretarza i głównego księgowego (skarbnika).

2.      Prezes ustala szczegółowe zakresy zadań dla członków Zarządu Klubu.

3.      Zarząd Klubu może dokooptować do swojego składu nowych członków
na miejsce członków ustępujących, w liczbie nieprzekraczającej 1/3
ustalonego składu Zarządu K l u b u.
Uchwała w tej sprawie wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.

Par. 22.

Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Klubu należy :

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

2) opracowanie rocznego planu działania i budżetu Klubu
oraz sprawozdań z wykonania i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu,

3) zwoływanie Walnych Zebrań,

4) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu,

5) przyznawanie lub wnioskowanie o nadanie wyróżnień,

6) zatwierdzanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych,

7) dokonywanie ocen realizowanych przez członków zadań,

8) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami,
wynikającymi z przynależności do Klubu,

9) podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania darowizn,
nabywania i zbywania mienia ruchomego oraz gospodarki finansowej.

10) podejmowanie innych prac wynikających z postanowień statutu i obowiązków ustawowych.

Par. 23.

1.      Prezes reprezentuje K l u b na zewnątrz i kieruje całokształtem pracy Zarządu Klubu.

2.      Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się co najmniej
raz na dwa miesiące i są zwoływane przez prezesa.

3.      Do ważności uchwał wymagana jest obecność
co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu Klubu.

4.      Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą, większością głosów,
a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewo­dniczącego obrad.

Par. 24.

1.      Majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd Klubu, może on w tym zakresie
udzielać pełnomocnictw innym osobom, może też wyrażać zgodę
na udzielanie dalszych pełnomocnictw przez osobę umocowaną.

2.      Osobami upoważnionymi do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli
w zakresie praw i obowiązków majątkowych są: prezes lub zastępca prezesa i główny księgowy (skarbnik).

3.      Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygo­rem ich nieważności.

Komisja Rewizyjna

Par. 25.

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.

2.      Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1) dokonywanie co najmniej 2 razy w roku kontroli cało­kształtu działalności statutowej
i gospodarki finansowo-majątkowej Klubu oraz opłacenia składek członkowskich,

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu,

3) przedstawianie Zarządowi Klubu uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

3.      Komisja, może dokooptować do swojego składu nowych człon­ków na miejsce ustępujących,
w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
Uchwała w tej sprawie wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.

Par. 26.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczą­cego,
który może z głosem doradczym uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Zarządu Klubu.


Rozdział   5.

Fundusze Klubu

Par. 27.

1.      Fundusze Klubu tworzy się:

a) ze składek członkowskich,

b) z dotacji samorządowych i państwa,

c) z zapisów i darowizn,

d) z dochodów z majątku i imprez,

e) ze środków na realizację zadań państwowych i samorządowych.

2.      Fundusze mogą być używane wyłącznie na realizację zadań statutowych.
Gospodarka finansowo-majątkowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3.      K l u b  odpowiada za swoje zobowiązania swoim majątkiem.

4.      K l u b  nie prowadzi działalności gospodarczej.


Rozdział   6

Rozwiązanie Klubu

Par. 28.

Rozwiązanie  K l u b u  może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zebrania
z zachowaniem warunków okreś­lonych w par. 19 ust. 2.

Par. 29.

1.      W razie rozwiązania Klubu, Walne Zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3–ch osób.

2.      Pozostający po rozwiązaniu Klubu jego majątek przechodzi na podmiot wskazany przez Walne Zebranie.